Κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

  • Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις
  • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις


Αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας

  1. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ι.Π., και αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία αυτού δύναται να βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία και τους άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας νέων ή βελτίωσης υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών, και προσφερόμενων υπηρεσιών. Τα δικαιώματα αυτά δύνανται να αξιοποιούνται μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας, με τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης (licensing), αποκλειστικής ή μη, άδειας εκμετάλλευσης του συνολικού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένο χρόνο και με εφαρμογή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικό σήμα, πνευματικό δικαίωμα (copyright), εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσία κ.α.). Η παραχώρηση αυτή συμφωνείται μετά από διαπραγμάτευση έναντι αμοιβής που μπορεί να είναι είτε κατ’ αποκοπή ποσό, είτε βάσει ποσοστού (royalties) του ετήσιου κύκλου εργασιών, είτε συνδυαστικά.
  2. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. με την υποστήριξη των στελεχών του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, και με τη δυνατότητα συμβολής/υποστήριξης από τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εμπορικής Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έρευνας, και Επιχειρηματικής Ωρίμανσης, διαπραγματεύεται για λογαριασμό του Ι.Π. τους όρους της συμφωνίας παραχώρησης και το σχετικό τίμημα.
  3. Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και ο Ε.Λ.Κ.Ε. επιμελούνται τη σύνταξη των συμφωνητικών που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Ι.Π. και της εμπορικής της αξιοποίησης σε όλα τα επιμέρους στάδια, όπως Συμφωνητικά Αναγνώρισης, Κατανομής, και Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τρίτους (Inter-Institutional Agreements), Συμφωνητικά Αξιοποίησης Έρευνας (Licensing Agreements), Συμφωνητικά Ερευνητικής Συνεργασίας (Research Collaboration Agreements), Συμφωνητικά Εχεμύθειας ή Εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreements), και Συμφωνητικά Μεταφοράς Ερευνητικών Υλικών (Material Transfer Agreements). Σε όλες τις περιπτώσεις αξιοποίησης ενός δικαιώματος θα πρέπει πάντα να προηγείται έγγραφη συμφωνία μεταξύ ΕΛΚΕ και ερευνητών στην οποία να ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών, καθώς και η κατανομή των εσόδων.
Ενημέρωση: 28-07-2022
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 5136074.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5136151 που συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας