Δημιουργία τεχνοβλαστού

Ως εταιρεία - Τεχνοβλαστός (spin-off), ορίζεται κάθε Κεφαλαιουχική εταιρεία που ιδρύεται από το ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών οργανισμών της Χώρας προς τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγει το συγκεκριμένο προσωπικό, από μόνο του ή και σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του στους ερευνητικούς οργανισμούς.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση εταιρείας τεχνοβλαστού είναι τα άρθρα 52-65 του Ν. 4864/2021

Διαδικασία ίδρυσης εταιριών τεχνοβλαστών (spin-off) 

Ο Ερευνητής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι.Π.) ή η Ομάδα Ερευνητών του Ι.Π. δια του εκπροσώπου της (εφεξής ενδιαφερόμενος) ενημερώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Ι.Π. για την πρόθεσή του να ιδρύσει εταιρεία τεχνοβλαστό. Το ΓΜΤ ζητά από τον ενδιαφερόμενο τη συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (πχ. Πανεπιστημιακής Εφεύρεσης, Πνευματικού Δημιουργήματος, Σχεδίου και Υποδείγματος, κοκ).

Στη συνέχεια, με την υποστήριξη και  συνδρομή του ΓΜΤ, ο ενδιαφερόμενος προετοιμάζει τον σχετικό φάκελο προς κατάθεση στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Ι.Π. Το ΓΜΤ συντάσσει σχέδιο σύμβασης τεχνοβλαστού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 60 Ν.4864/2021) στο οποίο μεταξύ άλλων τίθενται οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Ι.Π. από την εταιρεία - τεχνοβλαστό. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τον σχετικό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ (σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό») απευθυνόμενο προς την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ και προς το Πρυτανικό Συμβούλιο ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενοι συνιδρυτές
 • Έντυπο Γνωστοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Την εισήγηση του ΓΜΤ
 • Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω του τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων έρευνας ως ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται
 • Τον κλάδο ή τους κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί ο τεχνοβλαστός
 • Μια αναφορά όπου περιλαμβάνει μια αποτίμηση του χρόνου και του κόστους της ερευνητικής ομάδας που χρειάστηκε για να πραγματοποιήσει το εν λόγω ερευνητικό αποτέλεσμα, μια ολική αποτίμηση του κόστους των υλικών και των υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν, μια πενταετής πρόβλεψη των πιθανών εσόδων που μπορεί να φέρει η εν λόγω τεχνολογία μόλις βγει στην αγορά και μια εκτίμηση του ελάχιστου εσόδου για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της υπό ίδρυση εταιρίας τεχνοβλαστού (Έντυπο Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου)
 • Σχέδιο σύμβασης τεχνοβλαστού δηλαδή της βασικής σύμβασης που διέπει το Πανεπιστήμιο με την υπό ίδρυση εταιρεία - τεχνοβλαστό όπου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Οργανισμού από την εταιρεία - τεχνοβλαστό
 • Σχέδιο καταστατικού της υπό ίδρυση εταιρείας τεχνοβλαστού το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους εταίρους, τους ΚΑΔ, την έδρα της εταιρείας, τα εταιρικά μερίδια, το κεφάλαιο που θα επενδυθεί, τον σκοπό, το αντικείμενο, την επωνυμία, το λογότυπο και το όνομα χώρου στο διαδίκτυο

Το προσωπικό του ΕΛΚΕ έχει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις ως άνω εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνει γνώση. 

Το προσωπικό του ΕΛΚΕ διαβιβάζει την αίτηση προς το ΓΜΤ. 

Το ΓΜΤ υποβάλλει την τεκμηριωμένη πρότασή του προς την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ στην οποία περιλαμβάνονται τα έγγραφα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 53 Ν. 4864/2021), η αξιολόγηση της πληρότητας και της βιωσιμότητας του επιχειρησιακού σχεδιασμού της προς ίδρυση εταιρείας τεχνοβλαστού και μια έκθεση όπου περιλαμβάνει μια αποτίμηση του χρόνου και του κόστους της ερευνητικής ομάδας που χρειάστηκε για να πραγματοποιήσει το εν λόγω ερευνητικό αποτέλεσμα, μια ολική αποτίμηση του κόστους των υλικών και των υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν, μια πενταετής πρόβλεψη των πιθανών εσόδων που μπορεί να φέρει η εν λόγω τεχνολογία μόλις βγει στην αγορά και μια εκτίμηση του ελάχιστου εσόδου για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (έκθεση βιωσιμότητας). Η συνεργασία του ενδιαφερομένου με το ΓΜΤ και σε αυτό το στάδιο είναι στενή καθότι ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο ΓΜΤ ό,τι του ζητάται. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις επί του σχεδίου της σύμβασης ή του καταστατικού της υπό ίδρυση Εταιρείας Τεχνοβλαστού ή λοιπών συνοδευτικών στοιχείων του φακέλου, η Επιτροπή δύναται να αναπέμψει την αίτηση προς το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τους αιτούντες Ερευνητές.

Η Επιτροπή Ερευνών και το ΓΜΤ δύνανται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να ζητήσουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους στο πεδίο. 

Η Επιτροπή Ερευνών διατυπώνει την αιτιολογημένη γνώμη της περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος και τη διαβιβάζει προς το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η γνώμη της Επιτροπής περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 53 παρ. 4 Ν. 4864/2021) δηλαδή: 

 • Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές
 • Τον σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω εταιρείας - τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων ως ερευνητές και την ιδιότητά τους (Μέλος Δ.Ε.Π., ΕΔ.Ι.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ή λοιπό έκτακτο ερευνητικό προσωπικό). Εάν τα αποτελέσματα έρευνας έχουν παραχθεί σε συνεργασία με άλλον ερευνητικό οργανισμό, αναφέρονται υποχρεωτικά οι τυχόν τρίτοι ερευνητικοί οργανισμοί και το προσωπικό αυτών που συμμετείχε στη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων
 • Τον κλάδο ή τους κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προς ίδρυση εταιρεία - τεχνοβλαστός
 • Το σχέδιο σύμβασης τεχνοβλαστού του άρθρου 60 ν.4864/2021
 • Την έκθεση βιωσιμότητας και τα στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού (business plan and sustainability study)
 • Το σχέδιο καταστατικού της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται ο σκοπός, το αντικείμενο, η επωνυμία, το λογότυπο και το όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name)
 • Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των φυσικών προσώπων που υποβάλλουν το αίτημα και προτίθενται να ιδρύσουν την Εταιρεία Τεχνοβλαστό
 • Κάθε άλλο έγγραφο που η Επιτροπή Ερευνών κρίνει ότι είναι ωφέλιμο για την πληρότητα του φακέλου

H απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου θα πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά θεωρείται ότι εγκρίνει την ίδρυση της εταιρείας τεχνοβλαστού εφόσον η Επιτροπή Ερευνών έχει εισηγηθεί θετικά. Στην απόφαση του Πρυτανικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται : 

 • Η έγκριση της ίδρυσης της Εταιρείας Τεχνοβλαστού
 • Η έγκριση της συμμετοχής Ερευνητών στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό, καθώς και η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοίκηση της Εταιρείας Τεχνοβλαστού
 • Η έγκριση των όρων υπό τους οποίους οι Ερευνητές που συμμετέχουν στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό και έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, δύναται να αφιερώνουν μέρος του χρόνου άσκησης των καθηκόντων τους στην υποστήριξη του έργου της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν το σύνολο των διδακτικών τους καθηκόντων
 • Η τυχόν εταιρική συμμετοχή του Ι.Π. στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό και οι ειδικότεροι όροι της εταιρικής συμμετοχής
 • Η έγκριση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού
 • Η έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας Τεχνοβλαστού

Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της ίδρυσης τεχνοβλαστού με αιτιολογημένη απόφαση για λόγους που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 53 παρ. 6 Ν.4864/2021), για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Ι.Π. και όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή ο σκοπός της εταιρείας αντίκειται με την αποστολή του Ι.Π. 

Μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από το Πρυτανικό Συμβούλιο η κεφαλαιουχική εταιρεία spin-off (δηλαδή θα μπορεί να έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ) θα πρέπει να ιδρυθεί, αλλιώς επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία.

Ενημέρωση: 28-07-2022
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 5136074.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5136151 που συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας