Εγχειρίδιο διαδικασιών

Διαδικασία διερεύνησης της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης


Ο Ερευνητής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ι.Π.) ή η Ομάδα Ερευνητών του Ι.Π. δια του εκπροσώπου της (εφεξής ενδιαφερόμενος) ενημερώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ι.Π. για την πρόθεσή του να αξιοποιήσει οικονομικά τα αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου.


Το ΓΜΤ ζητά από τον ενδιαφερόμενο τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, ανάλογα αν πρόκειται για διερεύνηση ερευνητικού αποτελέσματος ή πνευματικό δημιούργημα. Τα προαναφερόμενα έντυπα είναι τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

 • Έντυπο Γνωστοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΕΓΕΑ), το οποίο θα χρησιμοποιείται για εφευρέσεις, σχέδια ή υποδείγματα, κοκ
 • Έντυπο Γνωστοποίησης Πνευματικού Δημιουργήματος (ΕΓΠΔ), το οποίο θα χρησιμοποιείται για πνευματικά έργα λόγου, τέχνης και επιστήμης αλλά και για άλλα πνευματικά δημιουργήματα τα οποία προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας όπως λογισμικά ή βάσεις δεδομένων


Το ΕΓΕΑ ή το ΕΓΠΔ θα πρέπει να εμπεριέχει τις υπογραφές όλων των ερευνητών/ακαδημαϊκών καθώς και την ημερομηνία που παραδίδεται στο ΓΜΤ προς διερεύνηση.


Ο υπεύθυνος του ΓΜΤ κατά την παραλαβή του ΕΓΕΑ ή ΕΓΠΔ έχει υποχρέωση να το υπογράψει και να στείλει αντίγραφο στον ενδιαφερόμενο. Το ΓΜΤ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τον έναν μήνα, οφείλει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του στάλθηκαν και να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες αν χρειάζεται ή να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε συνάντηση.


Μετά την παραλαβή του ΕΓΕΑ, το ΓΜΤ οφείλει κατ’ελάχιστον:

 • να αναγνωρίσει αν υπάρχουν ανταγωνιστικές τεχνολογίες ή αλληλοεπικαλύψεις με το ερευνητικό αποτέλεσμα ερευνώντας βάσεις δεδομένων που εμπεριέχουν κατοχυρωμένους τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας και σχετικά ερευνητικά άρθρα (prior art search). Στην περίπτωση που το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι εφεύρεση, το ΓΜΤ σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο δύναται να υποβάλλει αίτημα προ-έρευνας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • να εκτιμήσει κατά πόσο το εν λόγω ερευνητικό αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά (freedom to operate) χωρίς να εμποδίζεται από άλλες συμβάσεις εκμετάλλευσης, άλλους προϋπάρχοντες τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας, κοκ
 • να υλοποιήσει μια έρευνα αγοράς η οποία θα προσδιορίζει τους πιθανούς ανταγωνιστές, τις ανάγκες της αγοράς, κοκ

Μετά την παραλαβή του ΕΓΠΔ, το ΓΜΤ οφείλει κατ’ ελάχιστον:

 • να αναγνωρίσει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα με αλληλοεπικαλύψεις με τα πνευματικά δημιουργήματα άλλων δημιουργών
 • να εκτιμήσει κατά πόσο το εν λόγω πνευματικό δημιούργημα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά χωρίς να εμποδίζεται από άλλες συμβάσεις ή άδειες εκμετάλλευσης, άλλους προϋπάρχοντες τίτλους πνευματικής ιδιοκτησίας, κοκ

Το ΓΜΤ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς συνεργάτες εξειδικευμένους στο πεδίο για την υλοποίηση των ως άνω ενεργειών.

Το ΓΜΤ καταγράφει τα παραπάνω ευρήματά του σε μία εισήγηση την οποία γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τους πιθανούς τρόπους που θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ερευνητικό του αποτέλεσμα.

Οι πιθανοί τρόποι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένα ερευνητικό αποτέλεσμα είναι οι ακόλουθοι:

 1. Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας
 2. Παροχή ερευνητικής υπηρεσίας προς τρίτους
 3. Συν-ανάπτυξη με τρίτους
 4. Εμπορική αξιοποίηση μέσω:
  • παραχώρησης/άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων (licensing agreements)
  • δημιουργίας τεχνοβλαστού

Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι μπορούν να επιλεγούν δύο ή και τρεις παράλληλοι τρόποι αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής είναι αυτός που θα αποφασίσει για το επόμενο βήμα σε σχέση με την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος. Το ΓΜΤ έχει σε αυτή την διαδικασία τον ρόλο της υποστήριξης και παροχής πληροφοριών προς τον ερευνητή / ερευνητική ομάδα. Το ΓΜΤ οφείλει να τηρεί αρχείο με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει (ΕΓΕΑ, ΕΓΠΔ, εισήγηση, κ.ά.) από κάθε ερευνητικό αίτημα. Στο εν λόγω αρχείο θα έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό του ΓΜΤ που έχει υπογράψει σχετικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement) με το Ι.Π.

 

Ενημέρωση: 28-07-2022
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 19-07-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τίτλο πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 5136074.

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην πράξη με τίτλο «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ 5136151 που συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας